Klubbens vedtægter

  

Vedtægter for Brande Badminton Club
 
 § 1
 Foreningens navn er Brande Badminton Club med hjemsted i Ikast-Brande Kommune, Region Midtjylland. Forkortet BBC.
 Foreningen BBC har tillige Brande Squash Club, forkortet BSC.
 
 § 2
 Foreningens formål er:
 - at udbrede interessen for at dyrke badminton, samt squash, og herigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 - at der blandt de aktive medlemmer er en rimelig fordeling af turneringsspillere (såvel ungdom som senior) og motionister, under hensyntagen til såvel kapacitetsmæssige som økonomiske muligheder.
 - at der primært arbejdes for bredden.
 
 § 3
 Som medlem kan optages enhver, der interesserer sig for foreningens anliggender og som vil være villig til at overholde foreningens vedtægter og bestemmelser.
 Som aktivt medlem kan dog kun optages det antal, der er kapacitet til.
 Et medlemsår går fra 1. august til 31. juli.
 
 § 4
 Eksklusion kan ske:
 - når et medlem ikke overholder de for foreningen gældende vedtægter og bestemmelser
 - når et medlem opfører sig usportsligt
 - når et flertal af den samlede bestyrelse har stemt herfor.
 Vedkommende skal, forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have mulighed for at udtale sig overfor denne.
 Genoptagelse som medlem skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af den samlede bestyrelse.
 
 § 5
 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af oktober. Indkaldelse skal ske ved annoncering i den lokale presse eller ved besked til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i et eventuelt klubblad eller på opslagstavlen i Brande Hallerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 6 dage før skal medlemmerne have adgang til at se de indkomne forslag samt det reviderede regnskab. De indkomne forslag skal endvidere opslås på spillestederne.
 
 § 6
 Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
    1. Valg af dirigent
    2. Bestyrelsens beretning
    3. Fremlæggelse af regnskab og budget
    4. Behandling af indkomne forslag
    5. Valg i henhold til vedtægterne:
            a. Bestyrelsesmedlemmer
            b. Bestyrelsessuppleanter
            c. Revisorer
            d. Revisorsuppleant

6. Fri debat.
 
 § 7
 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal.
 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
 Vedtægtsændringer kan ske på den ordinære generalforsamling.
 Ændring af vedtægterne kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
 
 § 8
 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 
 § 9
 Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.
 Ethvert aktivt medlem, som er fyldt 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
 Forældre/forældrepar til børn under 16 år i BBC, og som ikke selv er medlemmer, har én stemme på generalforsamlingen. Blandt disse forældre kan højst vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, hvor de indgår på lige fod med andre.
 Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, som er fyldt 18 år.
 Valgbar til udvalg er ethvert medlem, som er fyldt 14 år.
 
 § 10
 Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når formanden eller et flertal i bestyrelsen eller mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.
 Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til bestyrelsen og indeholde oplysninger om de forhold, som ønskes behandlet.
 Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest en måned efter, at anmodningen er fremsat overfor bestyrelsen.
 På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun tages stilling til de forhold, som er anledning til denne.
 Ekstraordinær generalforsamling holdes efter samme regler som for den ordinære generalforsamling.
 
 § 11
 Bestyrelsen:
 - er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
 Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere retningslinier for udførelsen af sit erhverv. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
 - vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, således at 2 eller 3 medlemmer er på valg i ulige år og 2 eller 3 medlemmer er på valg i lige år, afhængig af antal medlemmer i bestyrelsen.
 Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge. De indtrådte suppleanter fungerer for den periode, der var gældende for de bestyrelsesmedlemmer, som de supplerer.
 - består af formand, næstformand og kasserer, samt yderligere 1-3 bestyrelsesmedlemmer (i alt 4-6 medlemmer).
 - konstituerer sig selv.
 - fastsætter selv sin forretningsorden.
 - er beslutningsdygtig, når over halvdelen er tilstede.
 - har pligt til at føre protokol over det på møderne passerede. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 På den ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen.
 
 § 12
 Klubben tegnes af bestyrelsens formand sammen med et andet medlem af bestyrelsen eller af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.
 
 § 13
 Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer.
 Bestyrelsen har desuden ret til i særlige tilfælde at udpege enkeltpersoner udenfor foreningen til varetagelse af særlige opgaver.
 Udvalg m.v. skal være forenelige med foreningens vedtægter og bestemmelser.
 
 § 14
 Regnskabsåret er fra 01/08 til 31/07.
 Regnskabet skal være færdigt og revideret af de valgte revisorer senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
 § 15
 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for 1 år af gangen og skal være betalt indenfor de tidsfrister, der gives af bestyrelsen.
 
 § 16
 Bestyrelsen fastsætter retningslinier for tildeling af spilletider og sæsonens varighed.
 Hvis turneringskampe, stævner eller lignende gør det nødvendigt, har bestyrelsen ret til at aflyse de faste spilletider.
 
 § 17
 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Disse beholder alle rettigheder og er kontingentfrie.
 
 § 18
 Opløsning af Brande Badminton Club kan kun finde sted efter på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.
 De 2 ekstraordinære generalforsamlinger skal holdes med 14 dages mellemrum.
 Opløsningen kan kun ske ved, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på hver af de 2 ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder et evt. overskud et almennyttigt formål.
 
 Vedtægterne i denne udformning er godkendt på de ekstraordinære generalforsamlinger d. 9. og 30. maj 1990, justeret på ordinær generalforsamling d. 23. februar 1994, ekstraordinær generalforsamling d. 21. marts 1994, ekstraordinær generalforsamling d. 1. februar 1995, ordinær generalforsamling d. 25. februar 2002, ordinære generalforsamling d. 5. oktober 2004, ordinære generalforsamling d. 31. oktober 2007, ordinære generalforsamling d. 29. oktober 2008, ordinære generalforsamling d. 26. oktober 2010, samt ordinære generalforsamling d. 1. oktober 2013.
 
 Bestyrelsen på sidst angivne generalforsamling:
 Kenneth Raahauge, Jens Pedersen, Lise Nørholm Friis, Kurt Sørensen
 Dirigent: Jørgen Boye.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram