30-10-2014 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 21/10-2014 - Brande Badminton Club

Go to content

Main menu:

30-10-2014 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 21/10-2014

Nyheder > Nyheder

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.

1.  Valg af dirigent:
Jens Pedersen blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var korrekt varslet iht. vedtægterne, hvorefter ordet blev givet videre til formanden.

2.  Bestyrelsens beretning:
Kenneth Raahauge fremlagde Bestyrelsens beretning for året 2013/2014, og denne blev godkendt.  Beretningen findes nedenfor.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/14:

Året er forløbet med aktiviteter for både motion, ungdom og senior.

Antallet af motionister er igen i denne sæson faldet en lille smule. Det er en tendens der har været gældende de sidste år. Det samme har været gældende for ungdom, og det er et billede vi ser på landsplan. Der har været rundt 100 medlemmer. Spillerne har været til stævner, primært Træfstævner, men også point givende stævner rundt i Jylland. 

I USU har der været afholdt vores Brande Stævne og forskellige arrangementer gennem sæsonen.

Med hensyn til trænere var der mange af dem som har hjulpet til i mange år som ikke havde mulighed for at fortsætte, derfor har USU i foråret brugt meget tid på at finde et næsten nyt hold og det er lykkedes super godt.
Senior havde igen et hold tilmeldt i serie 3 hvor placeringen blev en flot 2 plads.

Squash kom i gang i hallerne 1. februar. PT har Brande Squash Club ikke været særlig aktiv, men det forventes at der kommer et samarbejde i gang i den kommende sæson.

Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle der har hjulpet til i 2013/2014.

På bestyrelsens vegne, af formanden
Kenneth Raahauge

3.  Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet og budget for næste år blev fremlagt af kasserer Kurt Sørensen. Begge blev godkendt.

4.  Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget.

5.  Valg i henhold til vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:   På valg til bestyrelsen var Kurt Sørensen og Kenneth Raahauge. Begge ønskede genvalg og blev valgt.

Bestyrelsessuppleant: Pia Lorenzen blev genvalgt.
Revisorer: Jan Andersen og Gunda Kristensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Mikael Lund blev genvalgt

6.  Fri debat:
Der blev talt lidt om ungdom og fremtid, samt Brande Squash Club. Efter en generalforsamling på kun 40 minutter, kunne dirigenten takke for en stille og rolig generalforsamling, og generalforsamlingen blev derefter hævet.


Konstituering:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kenneth Raahauge som Formand, Lise Nørholm Friis som Næstformand, Kurt Sørensen som Kasserer og Jens Pedersen som bestyrelsesmedlem.

Back to content | Back to main menu