3-10-2012 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 2/10-2012 - Brande Badminton Club

Go to content

Main menu:

3-10-2012 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 2/10-2012

Nyheder > Nyheder

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.

1.  Valg af dirigent:
Kenneth Raahauge blev valgt.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var korrekt varslet iht. vedtægterne, hvorefter ordet blev givet videre til formanden.

2.  Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning for året 2011/2012 blev godkendt.  Beretningen findes nedenfor.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2011/12:

INDLEDNING
I sæson 2011/2012 var vi 266 medlemmer fordelt på 95 ungdomsspillere og 171 motionister, hvilket er stort set uændret i forhold til sidste sæson. Med de nuværende haltider og træningskapacitet er der basis for en klub med ca. 300 medlemmer, så der er lidt overskydende kapacitet. Træningen i ungdomsafdelingen blev varetaget af 7-8 trænere, som har gjort en flot og stabil indsat gennem hele sæsonen.

ÅRETS HÆNDELSER
Der har gennem årets været speciel 2 hændelser, som jeg gerne vil fremhæve i denne beretning. Som det første vil jeg gerne nævne, at BBC har fået etableret et USU (UngdomsSpillerUdvalg), bestående af 8 personer. Dette er en stor støtte for ungdomsafdelingen, og allerede nu er udvalget gået aktivt ind i, at overtage en del af opgaverne i ungdomsafdelingen.

Derudover udnævnte DGI Badminton Midtjylland Brande Badminton Club som ÅRETS BADMINTON KLUB 2012. Dette er en stor anerkendelse af det arbejde der ligges i klubben af de frivillige der er tilknyttet klubben, og udnævnelsen er desuden rigtig flot, da det ikke er en pris man kan søge om at blive indstillet til, men er en uvildig vurdering fra DGIs side af alle kredens klubber.

ØKONOMI
Jeg vil ikke gå i detaljer omkring klubbens økonomi, da det hører under punkt 3 ”Fremlæggelse af regnskabet”, men vil kort nævne, at årets overskud på dkk 23.414,61 ligger noget over målsætningen på et nul-resultat, men da alle de ønskede aktiviteter blev gennemført i sæsonen er overskuddet acceptabelt. Målsætningen på et nul-resultat er baseret på, at klubben gennem de seneste år har opbygget et likvidt beredskab på langt over dkk 400.000, hvorfor det er vigtigt, at alle indtægter nu investeres i aktiviteter for klubben medlemmer – forudsat det er relevant naturligvis. Den gode økonomi er bl.a. medvirkende til, at medlemskontingentet endnu engang ikke er steget.

SPONSORER
Klubbens mangeårige hovedsponsor WELCON står fortsat for den største del af sponsorindtægterne, men også de mindre sponsorater hjælper til klubbens fortsatte drift, hvor der bl.a. kan nævnes: Nordea, Brande Bladet, Sydbank, Kvickly, Biomar, Midtglans, Stark, Partner Revision, Hjørne Bageriet, Brande Autosadelmageri og Sportsmaster.

Fra klubbens side håber vi, at vore sponsorer føler sig godt behandlet og de får god reklame for pengene.

AKTIVITETER
På ungdomssiden har vi - på trods af et stort set uændret antal ungdomsspillere - set en faldende deltagelse i åbne stævner. Det skal gerne ændres, således spillerne får afprøvet de færdigheder de lærer til træningen, og en øget deltagelse vil samtidig gøre BBC mere synlig.

Af andre aktiviteter, der blev afholdt i løbet af sæsonen kan bl.a. nævnes Julespil i december måned, og naturligvis også Brande Stævnet, hvor der i år deltog over 50% flere spillere end stævnet sidste år, nemlig i alt 252 spillere, hvoraf 54 var fra BBC – en flot lokal deltagelse.

Sæsonen blev afsluttet med en tur til Baboon City, hvor over 60 ungdomsspillere deltog. I forbindelse afslutningen blev der delt pokaler ud til årets spillere i de enkelte årgange, samt klubbens 2 vandrepokaler. BT Vandrepokalen gik til Mathias Raahauge og pokalen for Årets Præstation gik til Mathias Jepsen.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke specielt BBCs bestyrelse og USU-udvalg for den flotte og positive arbejdsindsats der bliver ydet, men også en stor tak til øvrige hjælpere og sponsorer og alle andre der er med til at sikre BBCs fortsatte udvikling.

Tak for ordet.
BBC Formand – Jan Andersen

3.  Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Kurt Sørensen. Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Regnskabet viste et overskud på kr. 23.414,61

Budget for næste regnskabsår blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger fra de fremmødte.

Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

4.  Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget

5.  Fremtidig aktivitet:
Ingen nævnt

6.  Valg i henhold til vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:   På valg til bestyrelsen var Jan Andersen, Kent Jepsen og Kurt Sørensen. Kurt ønskede genvalg og blev valgt. Jan og Kent ønskede ikke genvalg.

Kenneth Raahauge ønskede at stille op til bestyrelsen, og blev valgt.
Bestyrelsessuppleant: Pia Lorenzen blev genvalgt  / Find en suppleant mere.
Revisorer: Jan Andersen blev valgt, og Gunda Birkholm Rasmussen blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Mikael Lund.

7.  Fri debat:
Forskelligt blev drøftet:
Det vil være nødvendigt at finde et medlem mere til bestyrelsen, med primær opgave at varetage Ungdom, som kontaktperson mellem bestyrelsen og USU.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

Konstituering:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kenneth Raahauge som Formand, Lise Nørholm Friis som Næstformand, Kurt Sørensen som Kasserer og Jens Pedersen som bestyrelsesmedlem.

Back to content | Back to main menu