27-10-2016 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 27/10-2016 - Brande Badminton Club

Go to content

Main menu:

27-10-2016 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 27/10-2016

Nyheder > Nyheder

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.

1.  Valg af dirigent:
Jens Pedersen blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var korrekt varslet iht. vedtægterne, hvorefter ordet blev givet videre til formanden.

2.  Bestyrelsens beretning:
Kenneth Raahauge fremlagde Bestyrelsens beretning for året 2015/2016, og denne blev godkendt.  Beretningen findes nedenfor.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2015/16:

Generelt:

Som det har været udviklingen de sidste par år er antallet af aktive medlemmer for nedafgående. Det gælder både ungdom og motion. Udvíklingen er at idræt skal dyrkes når vi har tid til det og ikke som tidligere som hold idræt. Det er en udvikling der som badmintonklub er svær at imødegå, men en udvikling vi skal arbejde med og finde løsninger på – ellers går klubben en svær tid i møde.
Økonomien i klubben er stadig god, men en faktor bestyrelsen skal have kontrol med, når det faldende antal medlemmer især omkring motion falder !!
Der har været afholde møder med Brande Tennis Klub omkring sammenlægningen af de 2 foreninger, som vi skal behandle under indkomne forslag.

Ungdom:
Sæson 2015/16 var præget af lange skoledage og derfor kunne træning ofte først begynde efter kl. 16. Det gav nogle træningstimer på blot en time, hvilket ikke er optimalt. Det har vi ændret på i år ved at tilbyde flere lektioner, og lektioner af 1,5 times varighed for de øvede.
I sidste sæson har vi deltaget i træfstævner og åbne stævner samt holdturnering.  Vi havde en fælles klubtur til Jelling, hvor vi drog afsted med tog og deltog i deres åbne stævne. Det var en god opstart på en ny sæson. Der har ikke været så stor søgning til træfstævner, hvorimod vi har haft stor glæde af holdturnering. Vi var dog for ivrige i starten og fik tilmeldt flere hold, end der var spillere, som ville/kunne deltage i holdturnering til. I år håber vi at have fået tilmeldt det rette antal hold. Og som i tidligere år blev der også i sidste sæson hentet medaljer og pokaler hjem af spillere i Brande.
Vores Brande stævne forløb planmæssigt med et deltagerantal på 216 mod 223 året før. Det er en pæn opbakning, som vi er meget tilfredse med. Til Brande stævnet fik vi god hjælp af forældre med spillende børn i klubben samt god opbakning af diverse sponsorer.
Vi sluttede sæsonen af med en fælles klubtur til Lalandia, hvor der blev spillet om formiddagen og badet om eftermiddagen.
I USU har to medlemmer valgt at stoppe i sommerpausen, men er  blevet fornyet med to andre badmintonforældre.

Motion:
Antallet af benyttede baner er i denne sæson igen gået ned. Især når en bane rammes af skader eller de ældre holder op, er det svært at finde en nyt hold. Den udvikling skal denne kommende bestyrelse se om der kan gøre noget ved.

Senior:
Der har i den forgangne sæson ikke været noget gang i senior afdelingen.

Squash:
Der har i det forgangne år ikke været den store udvikling i klubben, og der er lige nu ca. 69 medlemmer af Brande Squash Club.
Vi har over et par gange forsøgt at få nogle flere ungdomsspillere i gang med at spille squash, hvilket dog desværre ikke har båret den store frugt.
Vores mål for den næste periode er derfor at få vakt interessen for sporten ved flere af byens unge, og vi er klar over at dette nok kræver at vi får nogle ”ambassadører” til at spille, for derigennem at tiltrække flere.
Niveauet af motionister er nogenlunde stabilt, og der er stadig godt gang i denne del af klubben, med træning både søndage og tirsdage.
Der har været afholdt flere aktiviteter i løbet af året for motionister, bl.a. årets Klubmesterskab som blev vundet af Brian Bundgaard, samt desuden Juleturnering og Nytårsturnering.
De 2 squashbaner i Brande Hallerne er stadig i rigtig fin stand, booking systemet kører upåklageligt, og hjemmesiden med bl.a. Rangliste og Arrangementer fungerer efter hensigten.
Alt i alt et udmærket år for Brande Squash Club, men dog med ønsket om at vi kan tiltrække lidt flere medlemmer,- hovedsageligt unge, men også gerne motionister.

På bestyrelsens vegne, af formanden

Kenneth Raahauge

3.  Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet og budget for næste år blev fremlagt af kasserer Kurt Sørensen. Begge blev godkendt.

4.  Behandling af indkomne forslag:
Der var 1 indkomne forslag: Integrering af Brande Tennis Klub (BTK) i Brande Badminton Club (BBC).

Som oplyst på sidste års generalforsamling er der arbejdet videre med forslaget om at slå de 2 foreninger sammen.
Forslaget til sammenlægningen er opstået med udgangspunkt i den situation, at det for alle foreninger er blevet en stor opgave at finde nye medlemmer til såvel bestyrelsen og de aktive udvalg.
BTK har på en generalforsamling tidligere i år fået opbakning til denne sammenlægning. I henhold til BTK vedtægter skal punktet op på endnu en generalforsamling senere i år- hvis BBC siger ok for sammenlægningen.
Lidt fakta om BTK:
Aktiver: Klubhus og baner på grund lejer af kommunen udløb 2036.
Formue: Ca.  Kr. 150.000.
Aktiviteter: Ungdom ca 40 medlemmer – senior/motion ca 45 medlemmer.
Det er hensigten at BTK skal være en selvstændig enhed under BBC (i lighed med Squash), dvs.  med eget budget, regnskab og aktivitetsudvalg som der i dag er i klubben.
Bestyrelsen i BBC anbefaler at der sker en sammenlægning af BBC og BTK med udgangspunkt i den positive tilkendegivelse bestyrelsen fik på sidste års generalforsamling og de samtaler der siden har været mellem BTK og BBC.

Det indkomne forslag blev diskuteret, og blev godkendt af en enig generalforsamling.

5.  Valg i henhold til vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:   På valg til bestyrelsen var Kurt Sørensen og Kenneth Raahauge. Begge ønskede genvalg, og blev valgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Henrik Christensen.

Bestyrelsessuppleant: Lisbeth Nielsen blev valgt.
Revisorer: Jan Andersen og Gunda Kristensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Hanne Raahauge blev valgt.

6.  Fri debat:
Der blev til sidst talt løst of fast om forskellige ting. Herefter kunne dirigenten takke for en stille og rolig generalforsamling, og generalforsamlingen blev derefter hævet.


Konstituering:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens Deleuran som Formand, Kenneth Raahauge som Næstformand, Kurt Sørensen som Kasserer, samt Jens Pedersen og Henrik Christensen som bestyrelsesmedlemmer.

Back to content | Back to main menu