25-10-2011 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 25/10-2011 - Brande Badminton Club

Go to content

Main menu:

25-10-2011 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 25/10-2011

Nyheder > Nyheder

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling                 

1.  Valg af dirigent:
Kenneth Raahauge blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var korrekt varslet iht. vedtægterne, hvorefter ordet blev givet videre til formanden.

2.  Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning for året 2010/2011 blev godkendt.  Beretningen findes nedenfor.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2010/11:
I den forgangne sæson var der 271 medlemmer i BBC, fordelt med 182 motionister og 89 spillere i ungdomsafdelingen, hvilket er færre end de tidligere sæsoner. Dette betyder, at vi modsat den foregående sæson, undgik ventelister i ungdomsafdelingen og afslag til motionister.
I november blev der endnu engang afholdt Brande Stævnet, der med 162 spillere fra 39 klubber kun nåede op på ca. 50% af deltagere ift. sidste år. Dette er desværre et billede vi har set gennem hele sæsonen, med mange aflyste stævner og få deltagere. Denne trend kan sandsynligvis tilskrives indførsel af et nyt internetbaseret tilmeldingssystem, www.BadmintonPeople.dk, som specielt har gjort det vanskeligt for nye spillere at benytte. Systemet er dog fejlfrit, og efter en introduktionsperiode, forventer vi, at tilmeldingerne vil komme tilbage i normalt leje igen.
I december måned afholdte motionistafdelingen – vanen tro – julespil med gode kampe, præmier og efterfølgende socialt samvær.
Også træfstævner fik en flot opbakning med mange deltagere til de sidste stævner, og der blev hentet mange pokaler hjem til BBC. Der var ligeledes en pæn tilmelding til åbne stævner, og det er positivt for det er der spillerne lærer mest.
Resultatmæssigt udmærkede ungdomsafdelingen sig ved at hente mange flotte resultater hjem, bl.a. guld og bronze ved DGIs Landsmesterskab, Jydsk/Fynskmesterskab, Kredsmesterskab i Holdturnering, samt mange oprykninger i de åbne stævner, hvor flere nåede op i både Mester- og Eliterækken.
Der blev således brug for den nye vandrepokal ”Årets Præstation” som tildeles en spiller, der har gjort sig speciel bemærket. Den bestående BT vandrepokal bliver således fremover primært tildelt en person(er) som har bidraget positivt til klubben.
Efter flere års ønske fik BBC endeligt et klublokale i et af de gamle omklædningsrum ved hal A. Dette betyder, at vi nu kan samle alt vores udstyr et sted, holde bestyrelsesmøde samt skabe nogle bedre rammer for trænerne og andre medhjælpere.
Desuden fik vi en flot gave fra Tuborgfondet, som donerede et fugtskab til en værdi af dkk 25.400,- Det vil utvivlsomt give en stor besparelse på boldforbruget fremover.
Vi har en god, opdateret og velbesøgt hjemmeside, der sammen med Facebook er en rigtig god informationskilde til klubbens medlemmer.
Økonomisk gav sæsonen 2010/11 et flot overskud på dkk 18.964,28, hvilket ikke mindst skyldes vore sponsorer, men også indtægter fra runddeling af telefonbøger samt afholdelse af Kredsmesterskaber for DBF, Landsdelsmesterskaber for DGI og Brande Stævnet var med til at give penge i kassen.
Desuden skal der lyde en kæmpe tak til den store arbejdsindsats der gøres i bestyrelsen, men også en stor tak til sponsorer, trænere, frivillige forældre og øvrige hjælpere.
Jan Andersen

3.  Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af formanden Jan Andersen, da kasserer Kurt Sørensen ikke kunne deltage, dette blev godkendt.
Regnskabet viste et overskud på kr. 18.964,28
Dirigenten anbefalede, at bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde lægger budget for næste regnskabsår samt at der skal være mindst 2 til at underskrive bilag.
Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

4.  Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget

5.  Fremtidig aktivitet:
Ingen nævnt.

6.  Valg i henhold til vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer: På valg til bestyrelsen var Jens Pedersen og Lise Nørholm Friis, de ønskede genvalg og blev valgt.
Bestyrelsessuppleant: Pia Lorenzen blev genvalgt  / Find en suppleant mere.
Revisorer: Kenneth Raahauge og Gunda Olesen blev genvalgt
Revisorsuppleant: Vi skal have fundet en.

7.  Fri debat:
Forskelligt blev drøftet: 
Om det vil være muligt, at der en gang om ugen kunne sidde 1 fra bestyrelsen i hallen med en computer og evt. hjælpe med tilmeldinger til div. stævner eller anden info forældre / spillere kunne have spørgsmål omkring.
Trænerne bør opfordre spillerne til at bruge Facebook, da div. informationer fra klubben også bliver lagt her.
Mulighed for at have en computer til rådighed i klublokalet for trænere og bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen ønsker at lave et Ungdomsudvalg USU i den indeværende sæson med 4-7 deltagere. Formanden for ungdom er selvskreven.  Diverse opgaver skal defineres.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

Back to content | Back to main menu