04-11-2018 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 23/10-2018 - Brande Badminton Club

Go to content

Main menu:

04-11-2018 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 23/10-2018

Nyheder > Nyheder

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.

1.  Valg af dirigent:
Kenneth Raahauge blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var korrekt varslet iht. vedtægterne, hvorefter ordet blev givet videre til formanden.

2.  Bestyrelsens beretning:
Jens Deleuran fremlagde Bestyrelsens beretning for året 2017/2018, og denne blev godkendt.  Beretningen findes nedenfor.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2017/18:
BBC har i sæsonen 2017/2018 stort set holdt status quo i antallet af medlemmer. Specielt er det positivt at ungdomssiden stadigvæk er meget aktiv. Det skyldes måske, at der satses både midler og tid på at juniorerne skal have gode forhold. Der skal lyde en stor tak til klubbens ungdomsudvalg, for engagement, koordinering og en stor arbejdsindsats. Uden dem ingen klub.


Squash afdelingen har i det forgangene år haft både voksen spil og ungdomstræning. Desværre har squash ikke det store tag i Brandes ungdom, men forhåbentlig kommer det.


Det har fyldt en del, at der har været en del uro omkring hallen, og det er klubbens håb at der på kort sigt vil komme fælles konsensus, og hvor bestyrelsen også vil bidrage til dette.

Desværre udtræder Kurt Sørensen og Kenneth Raahauge af bestyrelsen i år. BBC takker for de mange års tro tjeneste.
Heldigvis valgte Henrik Christensen at tage endnu en tørn.

Som afslutning på mødet, håber vi at den nye sæson bliver ligeså god som den sidste.

På bestyrelsens vegne, af formanden

Jens Deleuran

3.  Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Kurt Sørensen. Dette
viste det budgetterede underskud på ca. 3000,-hvilket var meget tilfredsstillende. Regnskabet blev godkendt.

4.  Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

5.  Valg i henhold til vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:   På valg til bestyrelsen var Kurt Sørensen og Kenneth Raahauge. Begge ønskede ikke genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Rune Ehlert Kristensen.

Bestyrelsessuppleant: Kenneth Raahauge blev valgt.
Revisorer: Jan Andersen og Gunda Kristensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Conny Deleuran blev valgt.

6.  Fri debat:
Der blev til sidst talt løst of fast om forskellige ting. Specielt blev der talt om den aktuelle situation i Brande Hallerne. Ligeledes enedes vi om at kigge på evt. at få lavet vedtægtsændringer mht. bestyrelsens sammensætning til næste generalforsamling.

I forbindelse med generalforsamlingen, blev klubbens BT-pokal også tildelt til Kurt Sørensen, for hans mangeårige store arbejde for klubben.

Herefter kunne dirigenten takke for en stille og rolig generalforsamling, og generalforsamlingen blev derefter hævet.


Konstituering:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens Deleuran som Formand, Jens Pedersen som Næstformand, Henrik Christensen som Kasserer, samt Rune Ehlert Kristensen som bestyrelsesmedlem.

Back to content | Back to main menu